INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Informujemy, że KORONA Group Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie ul. Przemysłowa 9, NIP 9492238774 przetwarza informacje: • ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu • pozyskanych w drodze indywidualnych akcji telemarketingowych i e-mailowych (podstawowe źródło) prowadzonych od kilku lat tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: KORONA Group Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie ul. Przemysłowa 9, NIP 9492238774 Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  KORONA Group Sp. z o.o.  z siedzibą w Częstochowie ul. Przemysłowa 9 lub email: biuro@koronagroup.pl. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności: A/ na podstawie art. 6 ust.1 lit.b) I lit.c) RODO w celu: • realizacji zamówienia • odpowiedzi na zapytania • archiwizacji • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; B/ na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KORONA Group Sp. z o.o.  (tj.na podstawie art. 6 ust.1lit.f) RODO w celu: • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie potrzeb klienta • organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń • prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług C/ na podstawie odrębnej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit.a) RODO w szczególności w celu: 1/ ilości sprzedawanych towarów przez klienta oraz 2/ korzystania z informacji dostarczanych drogą elektroniczną (np. strona internetowa). • marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej, może być realizowany przez  KORONA Group Sp. z o.o.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail). 3. w art. 9 RODO. 4. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 1)dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji); • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących  KORONA Group Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie ul. Przemysłowa 9 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych); 2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług Własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; 3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych dla celów marketingu usług Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy. 5. Prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych • prawo do sprostowania danych osobowych • prawo żądania usunięcia danych osobowych • prawo do przenoszenia danych osobowych • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego • interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) • prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie • prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego • stanowiska I do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych 6. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt mailowy pod adresem: biuro@koronagroup.pl kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: KORONA Group Sp. z o.o.   42- 200 Częstochowa ul. Przemysłowa 9 . 7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii telemarketingowych i e-mailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m.in.z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej. 8. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu KORONA Group Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie ul. Przemysłowa 9 lub: partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, firma księgowa, kancelaria prawna, firma hostingowa oraz instytucje upoważnione z mocy prawa. 9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem.